Kies voor: 
 • Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Lizacards: de onderneming Lizacards, gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer;

b. wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Lizacards contrac-teert hetzij doordat deze aan Lizacards opdracht heeft gegeven tot het (doen) vervaardigen van zaken en/of tot het (doen) verrichten van werkzaamhe¬den hetzij doordat deze daartoe van Lizacards opdracht heeft gekregen.

Artikel 2 - Algemeen

 1. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Lizacards en de wederpartij gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkele uitbrengen door Lizacards van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mede¬de-ling ver¬plicht Lizacards niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederparti¬j.
 2. Aanbiedingen van Lizacards zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod van Lizacards wordt in elk geval geacht te zijn verworpen, indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

Artikel 4 - Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), porto, transport- en verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. De prijs die Lizacards voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengeko-men specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien partijen geen prijs zijn overeengekomen en zij in een jaar vooraf-gaand aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gehanteerde criteria worden berekend. Indien partijen geen prijs zijn overeengekomen en de in de vorige zin beschre¬ven situatie zich niet voor¬doet, wordt de prijs bepaald op een in de gegeven om¬standighe-den redelijk bedrag.

Artikel 5 - Prijswijzigingen

 1. Jaarlijks past Lizacards op 1 januari haar prijzen aan, op basis van door het CBS bekend te maken prijsindexcijfers referentielonen.
 2. Lizacards heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeen-komst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van transportkosten, van lonen, van werkgeverslas-ten, van sociale verze¬keringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen en energie, een wijziging in valuta-verhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 3. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke (wijze van) aanlevering van de door de wederpartij aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de wederpartij die Lizacards tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare werkzaamheden of verwerkingsmoei¬lijk-heden betreffende materialen en producten zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 4. Lizacards heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen, indien de wederpartij na het sluiten van de overeenkomst (een) wijziging(en) aanbrengt in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.
 5. Het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van dit artikel is van toepassing ongeacht of Lizacards de aldaar bedoelde kosten zelf maakt of moet maken dan wel aan haar door (een) derde(n) worden doorberekend.

Artikel 6 - Betalingstermijn

 1. Tenzij anders is overeengekomen, is de wederpartij verplicht de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verreke¬ning of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 2. Lizacards factureert 50% van het orderbedrag bij opdracht en het restant van het factuurbedrag bij aflevering.
 3. De wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen beta-lingscondities, verplicht op eerste verzoek van Lizacards zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Lizacards te betalen bedragen.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuur-datum de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek (BW) verschuldigd.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, is deze naast het verschuldig¬de bedrag en de wettelijke rente daarover de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, doch ten minste 350,00 EURO.

Artikel 7 - Wijze van levering, eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Lizacards haar bedrijf uitoefent.
 2. De wederpartij is verplicht al zijn medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Lizacards te leveren zaken.
 3. Iedere levering van zaken door Lizacards aan de wederpartij geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de wederpartij al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is verplicht, met inbegrip van rente en kosten.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt vervoer van de af te leveren zaken voor rekening van de wederpartij. De wederpartij draagt steeds het risico tijdens en van het vervoer.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, is Lizacards niet belast met het opslaan van de te leveren zaken. Indien zaken worden opgeslagen, geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 8 - Termijn van levering

 1. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft een door Lizacards opgegeven termijn van levering slechts een indicatieve strekking. Ook bij een overeengekomen uiterste termijn is Lizacards eerst in verzuim nadat de wederpartij haar in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van Lizacards aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt, indien de wederpartij wijziging in de specifica¬ties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 11 niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Lizacards in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De wederpartij is bij de uitvoering van de overeenkomst door Lizacards verplicht al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Lizacards mogelijk te maken, zulks in het bijzon¬der door het onverwijld beantwoorden van vragen van Lizacards en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in artikel 5 lid 3 en door het inachtnemen van het bepaalde in artikel 11 lid 1 en artikel 17 leden 1 en 2.
 4. Indien de wederpartij het bepaalde in het vorige lid van dit artikel of het bepaalde in artikel 6 lid 3 niet nakomt, is Lizacards niet meer gebonden aan een overeengekomen uiterste termijn van levering en is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Lizacards be¬voegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij dit verzuim heeft hersteld.

Artikel 9 - Onderzoek bij aflevering

 1. De wederpartij is verplicht met bekwame spoed na aflevering te onder-zoeken of Lizacards de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en voorts Lizacards terstond schriftelijk ervan in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij is in ieder geval verplicht dit onderzoek en deze kennisgeving te doen binnen 14 dagen na aflevering, waarna hij zijn recht verliest zich te beroepen op de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst door Lizacards.
 2. Wanneer de wederpartij de zaken na aflevering niet met bekwame spoed onderz¬oekt en hij Lizacards niet terstond schriftelijk op de hoogte stelt van de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst door Lizacards, geldt tussen partijen dat Lizacards de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 3. Tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen, geldt tussen partijen de prestatie van Lizacards eveneens als deugde¬lijk, indien de wederpartij het gele¬verde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt dan wel aan (een) derde(n) heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen be¬werken of verwerken dan wel aan (een) derde(n) heeft doen leveren.

Artikel 10 - Inhoud en wijziging van de overeenkomst

 1. De wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in door Lizacards niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de wederpartij daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel overge¬bracht door middel van bijvoorbeeld de telefoon, de fax, e-mail of een ander communicatiemiddel.

Artikel 11 - Zet-, druk- of andere proeven

 1. De wederpartij is verplicht de door hem al dan niet op zijn verzoek van Lizacards ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Lizacards terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven geldt als erkenning door de wederpartij dat Lizacards de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. Lizacards is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef afzonder¬lijk van de overeengeko-men prijs in rekening gebracht.

Artikel 12 - Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de
  zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Bij de beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal voor het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatie¬ve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe beteke¬nis te zijn.
 4. Ten aanzien van meer- of minder leveringen van plastic kaarten en ander drukwerk is steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meer- of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.


Artikel 13 - Duurovereenkomsten

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is een overeenkomst tot het (doen) vervaardigen, (doen) bewer¬ken of (doen) verwerken van een zaak, aangegaan voor onbepaalde tijd en kan deze slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegter¬mijn van zes maanden.
 2. Deze opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief.
 3. Partijen kunnen van het bepaalde in dit artikel slechts bij schriftelijke overeenkomst afwijken.

Artikel 14 - Auteursrechten

 1. De wederpartij garandeert Lizacards dat door de nakoming van de overeen¬komst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de wederpartij ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho's, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die (een) derde(n) kan (kunnen) doen gelden krach¬tens de Auteurswet 1912 of andere nationale of supranationale dan wel internati¬onale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrecht¬ma¬tige daad. De wederpartij vrijwaart Lizacards voor alle aanspra¬ken die (een) derde(n) krachtens wet of regelgeving geldend kan (kunnen) maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door (een) derde(n) gepreten-deerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Lizacards bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Lizacards door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk maakt op deze rechten.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Lizacards de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, infor¬matiedrager, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen.
 4. De door Lizacards volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekenin¬gen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotogra¬fische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie- en hulpmidde¬len, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien en voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Lizacards bestaat, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 5. De wederpartij verkrijgt na levering door Lizacards het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Lizacards in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Dit recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt niet in het verveelvoudigen van deze zaken in het kader van enig productiepro¬ces.

Artikel 15 - Eigendom productiemiddelen etc.

 1. Alle door Lizacards vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabri¬katen en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, model¬len, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogramma¬tuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepe drukcilin¬ders, stansmessen- en vormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven eigendom van Lizacards.
 2. Lizacards is niet verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken aan de wederpartij af te geven. Lizacards is evenmin verplicht deze zaken voor de wederpartij te bewaren. Indien Lizacards en de wederpartij overeenkomen dat deze zaken door Lizacards zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Lizacards instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 16 - Eigendom wederpartij, pandrecht

 1. Lizacards zal de door de wederpartij in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Onder zaken wordt hier uitdrukkelijk ook verstaan de bonnen met of zonder "B-deel", die Lizacards in het kader van de bonverwerking bewaart.
 2. De wederpartij draagt tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken. De wederpartij dient desge¬wenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. De wederpartij is te allen tijde verplicht het "B-deel" van de bonnen, die zij aan Lizacards in bewaring geeft, te behouden. Ook indien de wederpartij bonnen met het "B-deel" desondanks aan Lizacards in bewaring geeft, is Lizacards niet aansprakelijk voor schade die tijdens de bewaring ontstaat.
 3. De wederpartij is verplicht ervoor te zorgen dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Lizacards van kopij, een tekening, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De wederpartij is verplicht dit duplicaat (deze duplica¬ten) onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Lizacards worden verloren of wegens beschadi¬ging onbruik¬baar worden. In dat geval is de wederpartij verplicht Lizacards op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrek¬ken.
 4. De wederpartij verleent Lizacards pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Lizacards door hem in de macht van Lizacards worden gebracht, dit tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan Lizacards verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen.

Artikel 17 - Door de wederpartij aangeleverde materialen en producten

 1. Indien de wederpartij met Lizacards is overeengekomen dat hij materiaal of producten ter bedrukking of verwerking aan Lizacards zal aanleveren, is hij verplicht voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze.
 2. De wederpartij is verplicht naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven en dergelijke te leveren. De weder¬partij zal hiertoe de opgave van Lizacards vragen. De wederpartij staat er voor in dat Lizacards een vol¬doende hoe¬veelheid zal ontvangen. De bevesti¬ging van ontvangst van het materiaal of de producten door Lizacards houdt niet in de erkenning dat een voldoen¬de hoeveelheid is ontvangen en evenmin dat de hoeveelheid is ontvan¬gen die op de vervoersdocumenten is vermeld.
 3. Lizacards is niet verplicht de van de wederpartij ontvangen zaken vooraf-gaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te controleren.
 4. Lizacards is niet aansprakelijk voor fouten in de door de wederpartij aangeleverde software, licenties, (data-)bestanden, drukwerk en evenmin voor schade van welke aard ook die daaruit voortvloeit.
 5. Lizacards is ook niet aansprakelijk voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dit zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Lizacards onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voort¬vloeiend uit de aard van de door de wederpartij aangeleverde materialen of producten en evenmin als dit een gevolg is van afwijkin¬gen tussen het aanvankelijk aan Lizacards getoonde monster en het later door de wederpar¬tij voor de oplage aangeleverde materi¬aal of producten.
 6. Lizacards staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid, indien de wederpartij niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materi¬alen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Lizacards noch aanspra-ke¬lijk voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door haar van de wederpartij ontvangen en door haar te bedrukken of te bewerken materiaal en producten, als deze een voorbewerking hebben ondergaan, zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
 8. De wederpartij is verplicht Lizacards op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

Artikel 18 - Overmacht

 1. Tekortkomingen van Lizacards in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachten de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Tekortkomingen van Lizacards in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectieve-lijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrij¬ven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakin¬gen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materi¬alen en halffabrikaten door (een) derde(n), opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aange-merkt als niet aan Lizacards toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Lizacards uit hoofde van de overeenkomst met de wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. Lizacards is ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de wederpartij de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan (een) derde(n) heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewer¬ken of verwerken of aan (een) derde(n) heeft doen leveren.
 3. Lizacards is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetder-ving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de weder-partij.
 4. Lizacards is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door haar van de wederpartij ontvangen en door Lizacards te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de wederpartij Lizacards niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkin¬gen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 5. Indien Lizacards met betrekking tot enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij niet aansprakelijk is, door (een) derde(n) aansprakelijk wordt (worden) gesteld, zal de wederpartij haar terzake volledig vrijwaren en Lizacards alles vergoeden wat zij aan deze derde(n) dient te voldoen.

Artikel 20 - Bevoegde rechter, toepasselijk recht

 1. Met betrekking tot geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Lizacards en de wederpartij of van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten is uitsluitend de arrondissementsrechtbank te Haarlem bevoegd.
 2. De overeenkomst tussen Lizacards en de wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht.