Kies voor: 
 • Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. LizaLanyards: de onderneming LizaLanyards, gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer;

b. wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met LizaLanyards contracteert hetzij doordat deze aan LizaLanyards opdracht heeft gegeven tot het (doen) vervaardigen van zaken en/of tot het (doen) verrichten van werkzaamheden hetzij doordat deze daartoe van LizaLanyards opdracht heeft gekregen.

Artikel 2 - Algemeen

 1. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen LizaLanyards en de wederpartij gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkele uitbrengen door LizaLanyards van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht LizaLanyards niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij.
 2. Aanbiedingen van LizaLanyards zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod van LizaLanyards wordt in elk geval geacht te zijn verworpen, indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

Artikel 4 - Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), porto, transport- en verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. De prijs die LizaLanyards voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien partijen geen prijs zijn overeengekomen en zij in een jaar voorafgaand aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gehanteerde criteria worden berekend. Indien partijen geen prijs zijn overeengekomen en de in de vorige zin beschreven situatie zich niet voordoet, wordt de prijs bepaald op een in de gegeven omstandigheden redelijk bedrag.

Artikel 5 - Prijswijzigingen

 1. Jaarlijks past LizaLanyards op 1 januari haar prijzen aan, op basis van door het CBS bekend te maken prijsindexcijfers referentielonen.
 2. LizaLanyards heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van transportkosten, van lonen, van werkgeverslasten, van sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen en energie, een wijziging in valuta-verhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 3. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke (wijze van) aanlevering van de door de wederpartij aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de wederpartij die LizaLanyards tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare werkzaamheden of verwerkingsmoeilijk-heden betreffende materialen en producten zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 4. LizaLanyards heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen, indien de wederpartij na het sluiten van de overeenkomst (een) wijziging(en) aanbrengt in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.
 5. Het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van dit artikel is van toepassing ongeacht of LizaLanyards de aldaar bedoelde kosten zelf maakt of moet maken dan wel aan haar door (een) derde(n) worden doorberekend.

Artikel 6 - Betalingstermijn

 1. Tenzij anders is overeengekomen, is de wederpartij verplicht de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 2. LizaLanyards factureert 50% van het orderbedrag bij opdracht en het restant van het factuurbedrag bij aflevering.
 3. De wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, verplicht op eerste verzoek van LizaLanyards zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan LizaLanyards te betalen bedragen.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuur-datum de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek (BW) verschuldigd.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, is deze naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente daarover de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, doch ten minste 350,00 EURO.

Artikel 7 - Wijze van levering, eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar LizaLanyards haar bedrijf uitoefent.
 2. De wederpartij is verplicht al zijn medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door LizaLanyards te leveren zaken.
 3. Iedere levering van zaken door LizaLanyards aan de wederpartij geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de wederpartij al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is verplicht, met inbegrip van rente en kosten.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt vervoer van de af te leveren zaken voor rekening van de wederpartij. De wederpartij draagt steeds het risico tijdens en van het vervoer.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, is LizaLanyards niet belast met het opslaan van de te leveren zaken. Indien zaken worden opgeslagen, geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 8 - Termijn van levering

 1. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft een door LizaLanyards opgegeven termijn van levering slechts een indicatieve strekking. Ook bij een overeengekomen uiterste termijn is LizaLanyards eerst in verzuim nadat de wederpartij haar in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van LizaLanyards aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt, indien de wederpartij wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 11 niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud LizaLanyards in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De wederpartij is bij de uitvoering van de overeenkomst door LizaLanyards verplicht al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door LizaLanyards mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van LizaLanyards en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in artikel 5 lid 3 en door het inachtnemen van het bepaalde in artikel 11 lid 1 en artikel 17 leden 1 en 2.
 4. Indien de wederpartij het bepaalde in het vorige lid van dit artikel of het bepaalde in artikel 6 lid 3 niet nakomt, is LizaLanyards niet meer gebonden aan een overeengekomen uiterste termijn van levering en is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is LizaLanyards bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij dit verzuim heeft hersteld.

Artikel 9 - Onderzoek bij aflevering

 1. De wederpartij is verplicht met bekwame spoed na aflevering te onder-zoeken of LizaLanyards de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en voorts LizaLanyards terstond schriftelijk ervan in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij is in ieder geval verplicht dit onderzoek en deze kennisgeving te doen binnen 14 dagen na aflevering, waarna hij zijn recht verliest zich te beroepen op de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst door LizaLanyards.
 2. Wanneer de wederpartij de zaken na aflevering niet met bekwame spoed onderzoekt en hij LizaLanyards niet terstond schriftelijk op de hoogte stelt van de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst door LizaLanyards, geldt tussen partijen dat LizaLanyards de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 3. Tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen, geldt tussen partijen de prestatie van LizaLanyards eveneens als deugdelijk, indien de wederpartij het gele¬verde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt dan wel aan (een) derde(n) heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken dan wel aan (een) derde(n) heeft doen leveren.

Artikel 10 - Inhoud en wijziging van de overeenkomst

 1. De wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in door LizaLanyards niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de wederpartij daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel overgebracht door middel van bijvoorbeeld de telefoon, de fax, e-mail of een ander communicatiemiddel.

Artikel 11 - Zet-, druk- of andere proeven

 1. De wederpartij is verplicht de door hem al dan niet op zijn verzoek van LizaLanyards ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan LizaLanyards terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven geldt als erkenning door de wederpartij dat LizaLanyards de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. LizaLanyards is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef afzonderlijk van de overeengeko-men prijs in rekening gebracht.

Artikel 12 - Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de
  zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Bij de beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal voor het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Ten aanzien van meer- of minder leveringen van plastic kaarten en ander drukwerk is steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meer- of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.


Artikel 13 - Duurovereenkomsten

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is een overeenkomst tot het (doen) vervaardigen, (doen) bewerken of (doen) verwerken van een zaak, aangegaan voor onbepaalde tijd en kan deze slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
 2. Deze opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief.
 3. Partijen kunnen van het bepaalde in dit artikel slechts bij schriftelijke overeenkomst afwijken.

Artikel 14 - Auteursrechten

 1. De wederpartij garandeert LizaLanyards dat door de nakoming van de overeen¬komst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de wederpartij ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho's, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die (een) derde(n) kan (kunnen) doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale of supranationale dan wel internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De wederpartij vrijwaart LizaLanyards voor alle aanspraken die (een) derde(n) krachtens wet of regelgeving geldend kan (kunnen) maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door (een) derde(n) gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is LizaLanyards bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat LizaLanyards door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk maakt op deze rechten.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, blijft LizaLanyards de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedrager, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen.
 4. De door LizaLanyards volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien en voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor LizaLanyards bestaat, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 5. De wederpartij verkrijgt na levering door LizaLanyards het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door LizaLanyards in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Dit recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt niet in het verveelvoudigen van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 15 - Eigendom productiemiddelen etc.

 1. Alle door LizaLanyards vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepe drukcilinders, stansmessen- en vormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven eigendom van LizaLanyards.
 2. LizaLanyards is niet verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken aan de wederpartij af te geven. LizaLanyards is evenmin verplicht deze zaken voor de wederpartij te bewaren. Indien LizaLanyards en de wederpartij overeenkomen dat deze zaken door LizaLanyards zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat LizaLanyards instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 16 - Eigendom wederpartij, pandrecht

 1. LizaLanyards zal de door de wederpartij in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Onder zaken wordt hier uitdrukkelijk ook verstaan de bonnen met of zonder "B-deel", die LizaLanyards in het kader van de bonverwerking bewaart.
 2. De wederpartij draagt tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken. De wederpartij dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. De wederpartij is te allen tijde verplicht het "B-deel" van de bonnen, die zij aan LizaLanyards in bewaring geeft, te behouden. Ook indien de wederpartij bonnen met het "B-deel" desondanks aan LizaLanyards in bewaring geeft, is LizaLanyards niet aansprakelijk voor schade die tijdens de bewaring ontstaat.
 3. De wederpartij is verplicht ervoor te zorgen dat er voorafgaande aan de verstrekking aan LizaLanyards van kopij, een tekening, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De wederpartij is verplicht dit duplicaat (deze duplicaten) onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door LizaLanyards worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval is de wederpartij verplicht LizaLanyards op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 4. De wederpartij verleent LizaLanyards pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met LizaLanyards door hem in de macht van LizaLanyards worden gebracht, dit tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan LizaLanyards verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen.

Artikel 17 - Door de wederpartij aangeleverde materialen en producten

 1. Indien de wederpartij met LizaLanyards is overeengekomen dat hij materiaal of producten ter bedrukking of verwerking aan LizaLanyards zal aanleveren, is hij verplicht voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze.
 2. De wederpartij is verplicht naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven en dergelijke te leveren. De wederpartij zal hiertoe de opgave van LizaLanyards vragen. De wederpartij staat er voor in dat LizaLanyards een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door LizaLanyards houdt niet in de erkenning dat een voldoende hoeveelheid is ontvangen en evenmin dat de hoeveelheid is ontvangen die op de vervoersdocumenten is vermeld.
 3. LizaLanyards is niet verplicht de van de wederpartij ontvangen zaken vooraf-gaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te controleren.
 4. LizaLanyards is niet aansprakelijk voor fouten in de door de wederpartij aangeleverde software, licenties, (data-)bestanden, drukwerk en evenmin voor schade van welke aard ook die daaruit voortvloeit.
 5. LizaLanyards is ook niet aansprakelijk voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dit zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor LizaLanyards onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de wederpartij aangeleverde materialen of producten en evenmin als dit een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan LizaLanyards getoonde monster en het later door de wederpartij voor de oplage aangeleverde materiaal of producten.
 6. LizaLanyards staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid, indien de wederpartij niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is LizaLanyards noch aanspra-kelijk voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door haar van de wederpartij ontvangen en door haar te bedrukken of te bewerken materiaal en producten, als deze een voorbewerking hebben ondergaan, zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
 8. De wederpartij is verplicht LizaLanyards op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

Artikel 18 - Overmacht

 1. Tekortkomingen van LizaLanyards in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachten de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Tekortkomingen van LizaLanyards in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door (een) derde(n), opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan LizaLanyards toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van LizaLanyards uit hoofde van de overeenkomst met de wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. LizaLanyards is ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de wederpartij de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan (een) derde(n) heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan (een) derde(n) heeft doen leveren.
 3. LizaLanyards is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de weder-partij.
 4. LizaLanyards is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door haar van de wederpartij ontvangen en door LizaLanyards te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de wederpartij LizaLanyards niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 5. Indien LizaLanyards met betrekking tot enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij niet aansprakelijk is, door (een) derde(n) aansprakelijk wordt (worden) gesteld, zal de wederpartij haar terzake volledig vrijwaren en LizaLanyards alles vergoeden wat zij aan deze derde(n) dient te voldoen.

Artikel 20 - Bevoegde rechter, toepasselijk recht

 1. Met betrekking tot geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen LizaLanyards en de wederpartij of van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten is uitsluitend de arrondissementsrechtbank te Haarlem bevoegd.
 2. De overeenkomst tussen LizaLanyards en de wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht.